Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima - Politika Grupe

Upravljanjem rizicima, Grundfos će zaštititi zaposlene, kao i rad i vrednosti kompanije. Analize osnovnih rizika moraju se raditi stalno kako bi se osiguralo da posledice situacija nastalih kao rezultat oštećenja ili radnji koje povećavaju odgovornosti neće biti značajne za Grundfos. Samo osiguranja koja pokrivaju osnovne rizike će biti izuzete.

Grundfos pridaje veliku važnost sprečavanju gubitaka. Unutar različitih područija odgovornosti, promene ili proširenja mera sprečavanja gubitka sprovodiće se stalne mere kako bi se sprečila pojava događaja koji podležu osiguranju.

Upravljanje rizicima i saradnja sa dobavljačima osiguranja moraju biti usmerene na uspostavljanje politike Grupe, gde je prednost dobijanje optimalnog osiguranja i uslova premije.

Ovaj zadatak mora biti vođen centralno i u najvećoj mogućoj meri koordiniran kroz vlastitu osiguravajuću komapniju Grupe, Grundfos Insurance Management.

Važni događaji osiguranja moraju biti prijavljeni menadžmentu Grupe bez odlaganja. Svi događaji osiguranja moraju biti registrovani i prijavljeni menadžeru rizika kako bi neophodne preventivne mere od gubitka bile preduzete ili da pokrivenost osiguranjem bude revidirano.


    Facebook Twitter LinkedIn