Biološka prerada

Pregled

Pregled

Biološka prerada je uobičajena dodatna metoda prerade otpadne vode kojom se uklanja velika količina organskih materija i nutrijenata koji prate mehaničku preradu i jedna je od najvećih i najskupocenijih elemenata u postrojenju za preradu otpadne vode.

Aktivirana obrada mulja je najuobičajeniji biloška prerada koja koristi razvoj specifičnih flokula bakterija koje žive lebdeći u otpadnoj vodi. Da biste stvorili optimalne uslove za bakteriju, potrebno je izvesno zadržavanje otpadne vode i mulja da bi se započela biološka prerada.

Tokom biološke prerade, bakterija cirkuliše između različitih procesnih zona što im obezbeđuje specifične životne uslove. Različite zone koriste aerobične, anoksične i anaerobne uslove koristeći različite biološke procese za uklanjanje organskih materija i nutrijenata, kao što su azot i fosfor.

Za cirkulaciju otpadnih voda između tih zona Grundfos SRP pumpe za recirkulaciju održavaju pouzdano kretanje ogromnih protoka pri niskoj visini dizanja. Da bi se sprečilo taloženje flok bakterija Grundfos AFG podstrekači protoka nude optimalno, enerergetski efikasno rešenje za mešanje u rezervoarima, stvarajući obiman protok gotovo ujednačene gustine i smanjujući rizik od stvaranja mrtvih zona.

Za aeraciju otpadnih voda tokom biološke obrade Grundfos nudi fiksne sisteme ili sisteme na uvlačenje finih mehurastih difuzora za efikasni prenos kiseonika. Samousisni AeroJet izrađen je od nerđajućeg čelika i dostupan je i za aeraciju otpadne vode, a može da radi i mešanje i aeraciju.

Tamo gde dizajn rezervoara ne dozvoljava upotrebu podstrekača protoka, Grundfos AMD i AMG mikseri nude robusni dizajn od materijala koji su otporni na koroziju, lako se servisiraju i održavaju i rade bez problema u zahtevnim sredinama.

Recirkulisanje mulja iz sekundarnog čišćenja u aerobičnom rezervoaru je ključ procesa unapređene prerade mulja. Ovo može pouzdano da se uradi sa Grundfos programom SE/SL, S, i KPL/KWM pumpi, koje su specijalno dizajnirane za dugotrajnu upotrebu i upravljanje protokom, a mogu da se instaliraju i suvo i potopljeno. Pogoni promenjive brzine (Grundfos CUE) mogu da se dodaju, u zavisnosti od specifične strategije regulacije u postrojenju za preradu.

Grundfos može da obezbedi kompletne dozirne sisteme velikih ili malih zapremina, zasnovanim na različitim tehnologijama. Ove pumpe mogu da se koriste za podešavnaje pH u rezervoaru za preradu i za doziranje supstrata, na primer da bi se nastavilo sa uklanjanjem biološkog fosfora i de-nutritacijom.

Sekundarno čišćenje

Prateći biološku preradu, iz prerađene vode mora da se izdvoji aktivan mulj, što se postiže sekundarnim čišćenjem. Aktivan mulj je nešto lakši od vode i separacija se aktivira tako što se flokule mulja puste da se talože gravitacijom, što se postiže dizajnom prečišćivača kako bi se obezebedila mala turbulencija i gustina.

Grundfos program SE/SL ili S pumpi sa vortex radnim kolom može da radi sa koncentracijom suve materije do 5% za povratno pumpanje mulja. Pogoni promenljive brzine (Grundfos CUE) mogu da se dodaju u zavisnosti od specifične strategije regulacije postrojenja za preradu.

Veliki deo nataloženog mulja se onda vraća u rezervoar za preradu da bi se iskoristio još jednom, i količina jednaka dnevnoj proizvodnji se pumpa u proces prerade mulja. Recirkulacija mulja osigurava da se postigne određena starost mulja što predstavlja njegovu sposobnost efikasnog čišćenja otpadnih voda.

Mogu da se dodaju hemikalije i poli-elektroliti, da bi se podstakla koagulacija i poboljšalo taloženje mulja. Grundfos može da obezbedi kompletan sistem dozirnih pumpi za velike ili male zapremine koje se baziraju na različitim tehnologijama taloženja i flokulacije i PLC-regulacijom, potpuno automatizovani sistemi koji rade na pripremi i pravilnom doziranju organskih koagulanata i poli-elektrolita.

Grundfos ima specijalnu ekspertizu koja pomaže da se izađe u susret Vašim zahtevima, od inicijalne identifikacije potrebe, do odabira, instaliranja, i rešenja za održavanje Vašeg rezervoara za preradu. Simulacija računske dinamike fluida (CFD) može da se koristi za optimizaciju celokupnog hidrauličnog rešenja za aeraciju i mešanje. Grundfosovi ugovori o puštanju u rad osiguravaju ispravnu instalaciju i ugovori o servisiranju pokrivaju sve mogućnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova.

Povezani proizvodi
Primeri
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs