Ulazna pumpna stanica

Pregled

Pregled

Otpadna voda koja ulazi u postrojenje pumpne stanice za preradu vode sadrži sve supstance koje su ušle u kanalizacioni sistem. To nije samo ono što se ispere iz toaleta, već i industrijske otpadne vode, otpadne voda iz hotela, bolnica i restorana, i supstance koje su direktno ubačene u kanalizacioni sistem kroz šahtove.

Grundfos ima pumpe koje mogu da izađu na kraj sa ovim teškim zahtevima. Grundfos program SE/SL, S i KWM pumpi je specijalno dizajniran za dugotrajnu upotrebu i velike kanalizacione protoke i može da se instalira i suvo i potopljeno. Ako dizajn prepumpne jame ne sprečava sedimantaciju, Grundfos program robusnih AMD miksera omogućava potpuno mešanje i tako omogućava rad bez problema i sprečava širenje mirisa.

Ulazne pumpne stanice rade sa velikim promenama u zahtevima performansi. Sa više instaliranih ulaznih pumpi, uz dodavanje spoljnih pogona promenljive brzine (Grundfos CUE) doći će do ujednačavanja hidrauličkog opterećenja postrojenja za preradu otpadne vode. Simulacija rašunske dinamike fluida (CFD) u fazi dizajniranja osigurava optimalnu isporuku otpadne vode kroz ulaznu pumpnu stanicu za mehaničku preradu predočavanjem hidrauličkih uslova na pumpnoj stanici.

Sistemi kontrole i praćenja mogu da uvećaju i efikasnost i pouzdanost. Osim pogona promenjive brzine, Grundfos isporučuje motorsku zaštitu (MP204) za nadzor stanja motora, osiguravajući optimalan rad.

Grundfos vam obezbeđzje tehničku podršku kako bi sistem prilagodili vašim potrebama, od inicijalne identifikacije, do odabira, instalacije, rada i održavanja pumpnog sistema. Grundfos servisni ugovori o puštanju u rad osiguravaju ispravnu instalaciju i ugovori o servisiranju pokrivaju sve mogućnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova.

Primeri
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs