Primarna obrada

Pregled

Pregled

Stanica za prosejavanje

Sirova otpadna voda ima visok sadržaj krupnih materijala, kao što su toalet papit, takstili, ubrusi, kao i plastične torbe, komade drveta. Takav materijal mora da se ukloni u prvom delu procesa prerade, da bi se sprečilo zagušenje i mogući kvar mehaničke opreme na postojenju za preradu otpadne vode. Stanica za prosejavanje je zato prvi korak u mehaničkoj preradi vode.

Delotvorno pranje nagomilanog materijala značajno će umanjiti količinu naslaga i sprečiće probleme neprijatnih mirisa. Grundfos nudi pumpu i rešenje regulacije za delotvorno ispiranje sita, omogućavajući pouzdan rad vaše stanice za prosejavanje.

Grundfos Hydro MPC program višestepenih sistema za povišenje pritiska znači da lako možete da upravljate vašim zonama pod pritiskom i da zajedno sa našim asortimanom dodatne opreme senzora nivoa možete da obezbedite delotovorno pranje cele stanice za prosejavanje.

Uklanjanje peska, šljunka i masnoće

Kada je jednom otpadna voda prosejana od krupnih materijala, sledeći korak u mehaničkoj preradi je uklanjanje šljunka i masnoće. Uklanjanja istih pre početka biološke prerade otpadne vode od ključne je važnosti za dobar rad postrojenja za preradu otpadne vode.

Uobičajeno rešenje je odzračena komora peska i masti, gde aeracija kontinuirano deluje kako bi održala organske supstance u suspenziji dok se pesak i mast uklanjaju kroz sedimentaciju i flotaciju. Ako se pesak i šljunak nisu uklonili i nastave primarno čišćenje ili čak nastave do postrojenja, može doći do značajnog zagušenja i trošenja opreme.

Uklanjanje šljunka zahteva robusne i dugotrajne pumpe. Grundfos program SE/SL i S pumpi sa vortex radnim kolom specijalno je dizajniran za dugotrajnu upotrebu sa velikim kanalizacionim protocima i mogu da se instaliraju suvo ili potpoljeno. One nude pouzdanost koja vam je potrebna za siguran rad. Difuzorski sistemi Grundfosa nude fine ili grube difuzore mehura za velike vazdušne protoke za procese separacije šljunka i masti.

Rezervoar izjednačavanja

Rezervoar izjednačavanja je mesto gde se čuva višak otpadne vode tokom velikih padavina. Rezervoari mogu da budi delotvoran način za optimizaciju troškova oko postrojenja za preradu otpadne vode pošto se njime omogućava konstrukcija manjih rezervoara za preradu i omogućava postojano hidraulično opterećenje u postrojenju.

Grundfos nudi program pumpnih i regulacionih rešenja kao i miksere i opremu za čišćenje koji svi zajedno obezbeđuju pouzdan i automatizovan rad rezervoara za vodu od oluje. Kada je jednom hidraulično opterečenje umanjeno i kapacitet je dostupan, možete da dobijete pokretanje otpadne vode savršene efikasnosti.

Rezervoar za vodu od oluje može da se napravi u gotovo bilo kojoj veličini i obliku. Ulazom i izlazom može da se upravlja preko gravitacije, preko pumpnog sistema ili kombinacijom dva navedena, u zavisnosti od hidrauličkih uslova u sistemu. Grundfos ima pumpe koje mogu da izađu na kraj sa ovim teškim zahtevima. Grundfos program SE/SL, S i KPL/KWM pumpi je specijalno dizajniran za dugotrajnu upotrebu sa velikim protocima i može da se instalira suvo ili potopljeno. Grundfos asortiman dodatne opreme senzora nivoa omogućava da vaš pumpni sistem može da kontroliše moguće kolebanje zahteva performansi. To omogućava optimalnu isporuku otpadne vode do i od rezervoara ujednačavanja.

Delotvorno mešanje i čišćenje rezervoara ujednačavanja je od vitalnog značaja za minimizovanje radnih troškova i umanjenje problema neprijatnih mirisa. Grundfos program RainJets specijalno je dizajniran za ovu potrebu, nudeći robusne konstrukcije i lako servisiranje i održavanje. RainJets može da radi ili sam ili zajedno sa robusnim i trajnim AMD mikserom.

Sistemi kontrole i praćenja mogu da uvećaju i efikasnost i pouzdanost. Osim pogona promenjive brzine (Grundfos CUE), Grundfos isporučuje motorsku zaštitu (MP204) za nadzor stanja motora, osiguravajući optimalan rad.

Primarno čišćenje

Prateći mahaničku preradu, svrha primarnog čišćenja je smanjenje organskih naslaga pre nego što usledi biološka prerada. Jednostavnim taloženjem čestica uz pomoć gravitacije, veliki deo organskih nečistoća može da se ukloni iz otpadne vode, a to je isplatljiv način da se umanji obim i troškovi biološke prerade.

Važno je stvoriti optimalne uslove za taloženje u primarnom čišćenju, a osim toga su i protok i gustina vode dizajnirani da olakšaju sedimantaciju. Nataložen materijal koji je rezultat primarnog čišćenje definisan je kao primarni talog, koji se onda pumpa sa primarnog čišćenja na preradu taloga. Grundfos program SE/SL i S pumpi sa vortex radnim kolom specijalno je dizajniran za dugotrajnu upotrebu sa velikim kanalizacionim protocima i mogu da se instaliraju suvo ili potpoljeno.

Hemikalije i poli-elektroliti mogu da se dodaju da bi se uvećala efikasnost i poboljšalo taloženje mulja, pomažući uklanjanje do 80% taložene materije. Grundfos može da obezbedi cele dozirne sisteme za velike ili male zapremine za različite tehnologije za flokulaciju i podešavanje pH i PLC-regulaciju, potpuno automatizovane sisteme koji rade na pripremi i pravilnom doziranju organskih koagulanata ili poli-elektrolita.

Grundfos može da obezbedi specijalnu ekspertizu kojom se izlazi u susret Vašim potrebama, od inicijalnog prepoznavanje potrebe, do odabira, instaliranja, rada, i održavanja pumpnog ili dozirnog rešenja. Grundfosovi ugovori o puštanju u rad osiguravaju ispravnu instalaciju i ugovori o servisiranju pokrivaju sve mogućnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova.

Primeri
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs