Prerada mulja

Pregled

Pregled

Mulj je nusproizvod obrade otpadnih voda u bilo kom tradicionalnom postrojenju za obradu otpadnih voda, a dok se obrađena voda može ispuštati na primanje vode u skladu sa zahtevima dozvole za ispuštanje, rukovanje obradom mulja je složenije. Uopšteno govoreći, konačno odlaganje će biti korištenje kao đubrivo na farmama, odlaganje na odlagalištima otpada ili spaljivanje na licu mesta ili kod eksternog partnera, često kao deo generisanja energije.

Pumpanje mulja zahteva opremu koja može da održava kretanje guste supstance - a da ne dolazi da zaglavljivanja. Prvo mulj treba da se pumpa sa primarnog čišćenja do mesta obrade mulja, a za stanicu za pumpanje mulja treba pažljivo odabrati pumpe, u zavisnosti od sadržaja mulja i protoka.

Centrifugalne pumpe kao sto je Grundfos program SE/SL ili S pumpi sa vortex radnim kolom, obično se koriste i dizajnirane su za dugotrajnu upotrebu u teškim sredinama. Za pumpanje mulja, pre treba izabrati suvo instalirane pumpe pošto se tako omogućava česta provera i lako održavanje.

Sistemi kontrole i praćenja mogu da uvećaju i efikasnost i pouzdanost. Grundfos snabdeva spoljnim pogonima promenjnive brzine (Grundfos CUE), zaštitom motora (MP204) i praćenjem uslova motora, omogućavajući optimalan rad.

Zgušnjavnje mulja/odvodnjavanje

Svrha zgušnjavanja mulja/odvodnjavanja je da se umanji zapremina mulja kojom se postiže i smanjenje tražene veličine i kapaciteta procesa obrade i opreme. Osim toga, smanjenje sadržaja vode smanjuje i potrošnju energije za zagrevanje mulja u razgrađivaču. Efikasnost uklanjanja vode zavisi od vrste opreme i količine mulja.

Grundfos može da obezbedi PLC-regulisane, potpuno automatizovane sisteme koji omogućavaju pripremu i pravilno doziranje organskih koagulanata ili poli-elektrolita. Grundfos ima specijalno znanje da to uradi i može da prilagodi dozirnu stanicu hemikalijama koje se koriste bilo koje koncentracije, mogućnostima ready-to-use ili suvim hemikalijama, koje su u skladu sa vašim zahtevima.

Mulj se može odvodnjavati direktno iz koncentracijskog rezervoara ili rezervoara za skladištenje mulja. Obično se mulj zgusne uz pomoć gravitacije u rezervoaru za koncentraciju ili mehaničkim izdvajanjem vode u jednostavnim jedinicama za odvonjavanje i podrazumeva jednostavno ukalnjanje vode iz mulja. Poli-elektroliti mogu da se dodaju kako bi se poboljšalo stvaranje flokula mulja.

Uklanjanje vode može da se uradi sa Grundfos programom SE/SL, S i KPL/KWM pumpi, koje su specijalno dizajnirane za dugotrajnu upotrebu i upravljanje protokom, a mogu da se instaliraju i suvo i potopljeno.

Rezervoari mogu da imaju AMG miksere male brzine kao bi se osigurala homogena koncentracija mulja. Grundfos mikseri nude robustan dizajn od materijala koji su otprni na koroziju, lako se servisiraju i održavaju i u radu u teškim okruženjima nema problema.

Razlaganje mulja

Mulj se obično prerađuje uz pomoć raznih tehnika razgradnje, čiji je zadatak da umanje količinu organske materije i broj mikroorganizama koji uzrokuju bolesti a prisutni su u česticama. Danas je relativno lako upravljati razgrađivačima i uprkos relativno visokim temperaturama koje su potrebne u procesu razgrade mulja, vreme zadržavanja je od 25 do 30 dana. AMG mikseri male brzine mogu da se koriste u ovom procesu.

Zbog biološkog raspadanja organske materije, biogas će se proizvoditi u sistemu. Biogas može da se koristi u kombinovanim sistemima grejanja i energije (CHP), gde se proizvodi toplota i struja.

Za velika postrojenja za preradu otpadne vode, anaerobno razlaganje je najrasprostranjenija metoda za preradu mulja. Anaerobno razlaganje dovodi do daljeg smanjivanja mulja u anaerobnim uslovima, umanjujući ukupan organski sadržaj mulja za od 40% do 60%.

Nakon razlaganja, dolazi i finalno uklanjanje vode. Mulj iz kojeg je izvađena voda treba da bude odstranjen na siguran način, na primer spaljivanjem za proizvodnju energije.

Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Grundfosovi ugovori o puštanju u rad osiguravaju ispravnu instalaciju i ugovori o servisiranju pokrivaju sve mogućnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova.

Povezani proizvodi
Primeri
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs