Prenos vode u poljoprivredi

Pregled

Pregled

Navodnjavanje počinje sa izvlačenjem vode za useve iz podzemnih ili površinskih voda iz kanala ili skladišnog jezera. Pumpe koje se koriste na usisu vode treba da zadovolje promenjive uslove iznad i ispod zemlje, koji imaju uticaj na pritisak i protok koji su potrebni iz dana u dan i iz sezone u sezonu.

Pumpni sistem mora da bude u mogućnosti da isporuči pravu količinu pritiska i protoka na mlaznici. Tradicionalno, voda je distribuirana od izvora vode pri niskom ili konstantnom pritisku pumpama koje rade konstantnom brzinom, gde je jednostavno rešenje predimenzionisanje pumpe. Međutim, to je rasipanje - energije, vode i ulaganja poljoprivrednika.

Grundfos može da isporuči pumpe promjenjive brzine koje su u mogućnosti da prilagode napor i protok kako bi se kompenzovale promene u nivoima vode, smanjujući račune za električnu energiju. Ako je filtracija potrebna na usisu vode, inteligentni regulatori pumpe osiguravaju da se na mlaznici tokom vremena ne desi smanjenje pritiska.

Posvećen modernom poljoprivrednom navodnjavanju

Grundfos može da isporuči pumpna rešenja za navodnjavanje koja smanjuju troškove energije, čuvaju vodene resurse i održavaju produktivnost na vrhuncu. Naša znanja i tehnologija u pumpnoj industriji osiguravaju ujednačenu pokrivenost uprkos promenjivim uslovima. Grundfos nudi najširu liniju pumnih sistema za navodnjavanje. Naši pumpni sistemi su efikasnii, ispitani na pouzdanost i dizajnirani za besprekoran rad sa modernim poljoprivrednim aplikacijama.

Bez obzira koliko je velika ili mala aplikacija, Grundfos može da isporuči potreban pritisak i protok za moderno poljoprivredno navodnjavanje. Pumpe promjenjive brzine i jednostavno integrisani regulatori automatski reaguju na promene uslova i zahteva kako bi troškovi rada ostali niski. Svaka komponenta u sistemu je unapred projektovana da radi neprimetno sa sledećom.

Povezane primene
Moderni pumpni sistemi

Moderni pumpni sistemi za moderno poljoprivredno navodnjavanje

Moderno poljoprivredno navodnjavanje je složeno međudelovanje održive potrošnje energije i korišćenja vode, tržišnih uslova, i primene iskustva i znanja kako bi se osigurao najbolji dizajn za primene navodnjavanja. Razumevanje proteklih praksi, današnja pitanja vezana za vodu i energiju i dešavanja u pumpnoj tehnologiji doprinose da se izgrade pumpni sistemi koji najbolje ispunjavaju potrebe savremene poljoprivrede.

Izazovi u poljoprivredi zahtevaju nove tehnike za povećanje produktivnosti. Poljoprivredno tržište se ubrzano menja, a današnji poljoprivrednici se ne mogu osloniti na tehnologiju i prakse iz prošlosti.
Kako bi produktivnost ostala visoka i kako bi ostali konkurentni na tržištu poljoprivrednih proizvoda, poljoprivrednici treba sve više da se fokusiraju na profitabilnost, što uključuje optimizaciju energije i bolje korišćenje vodnih resursa. A ovde pumpni sistemi igraju ključnu ulogu

Šta je navodnjavanje?
Jednostavno rečeno, navodnjavanje je veštačka primena vode na korenje biljaka, čiji je cilj pomaganje u uzgoju poljoprivrednih kultura. Đubrivo i hemikalije se mogu dodati u sistem navodnjavanja, i navodnjavanje ima ulogu i u zaštiti od smrzavanja.

Uspešna poljoprivreda zavisi od dovoljnog pristupa vodi. Gledajući unatrag do sredine prošlog veka, zajedničko shvatanje je bilo da je voda beskonačan resurs. Danas, smo svesni da je voda resurs kojim treba upravljati. To nije samo pitanje prehranjivanja više usta, ljudi danas troše više kalorija i jedu više mesa, a to zahteva više vode za proizvodnju hrane.

Potrošnja energije takođe je problem modernog poljoprivrednika. Energija za pumpe za navodnjavanje je sada jedan od najvećih pojedinačnih troškova za poljoprivrednike, i još mnogi nisu svesni koliko velika potencijalna ušteda može biti iz efektivnog korišćenja energije.

Moderna poljoprivreda zahteva rešenja za navodnjavanje koja optimizuju navodnjavanje, smanjuju troškove energije, čuvaju resurse vode i zadržavaju produktivnost na vrhuncu. Poljoprivredno tržište se menja, a te promene zahtevaju veći fokus na primeni znanja, iskustva i ukupna rešenja za navodnjavanje integrišući sve komponente.

Šta uzeti u obzir prilikom dovođenja vode do useva
Navodnjavanje počinje sa izvlačenjem vode za useve iz podzemnih ili površinskih voda iz kanala ili skladišnog jezera. Sledeći korak je prerada voda, ako je to potrebno, a možda i dodavanje đubriva i hemikalija. Na kraju, voda se dostavlja do useva pomoću različitih tehnika, kao što je poplavljivanje, navodnjavanje prskalicama ili primene kapanja/mikro raspršivanja.

Mašinski sistem prskalica, kao što je klipna irigacija, efektivni su za pokrivanje velikih površina. Takvi sistemi su obično priključeni na pumpu koja može obezbediti potrebnu količinu vode i pritiska - a i više od toga, za svaki slučaj. Ventil će se pobrinuti za višak protoka i pritiska.

Navodnjavanje kapanjem i irigacija preko mikro sprejeva su za aplikacije sa niskim pritiskom, gde postoji potreba za smanjenjem potencijalnog isparavanja i gubitaka koliko god je moguće. Održavanje stalnog pritiska je od vitalnog značaja za održavanje jednobraznosti aplikacije u svakoj zoni sistema i to može da bude i najispatljiviji metod irigacije, ako se njim pravilno upravlja. Da bi se to postiglo potrebno je da sistem može da kompenzuje varijacije protoka kako bi se osigurao stalni pritisak, kako se zone uključuju i isključuju.

Grundfos Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa Grundfos CRE pumpama, regulisanih pogonima promenjive brzine - može da se prilagodi promenjivim uslovima i da osigura stalan pritisak.

Tradicionalni pristupi i pumpna rešenja
Izvlačenje podzemne vode je obično uključivalo potopljene ili vertikalne pumpe sa turbinom koje su u stanju da dovedu vodu do površine. Za unos površinske vode, centrifugalne pumpe u različitim konfiguracijama, "split case" i "end-suction" pumpe su bile tradicionalna rešenja.

Ove pumpe su neophodne kako bi se zadovoljili promenjivi uslovii iznad i ispod tla, koji imaju uticaj na pritisak i protok koji su potrebni iz dana u dan i iz sezone u sezonu. Pumpni sistem mora da bude u mogućnosti da isporuči pravu količinu pritiska i protoka na mlaznici. Jednostavno rešenje je predimenzionisanje pumpe, tako da je pumpa u mogućnosti da radi u najgorem mogućem scenariju. Međutim, rezultat je da pumpa gotovo nikad neće raditi na svojoj optimalnoj radnoj točki. Proizvodiće se prevelik pritisak i trošiće se previše energije, koja se na ovaj način ne koristi produktivno.

Tradicionalno, voda je distribuirana od izvora vode - podzemnih voda ili površinsih voda iz kanala ili skladišnog jezera - pri niskom ili konstantnom pritisku pumpama koje rade konstantnom brzinom. Dostava do useva je bila iz mlaznica, gdje je fokus bio na pokrivenosti površine, bez poklanjanja previše pažnje na oticanje, isparavanje i nošenje vetrom. Praćenje vlage tla kako bi se osiguralo ravnomerno širenje preko cele oblasti navodnjavanja je relativno nova disciplina.

Međutim, upravljanje pritiskom je odavno problem, i tokom godina, ventili za smanjenje pritiska su se obično koristili za smanjenje pritiska u sistemu. Međutim, ventili su skupi za instalaciju i zahtevaju često servisiranje i zamenu, a njihov rad troši puno energije.

Ako zamislimo da je moderan poljoprivredni sistem navodnjavanja auto a pumpa je motor, ima li smisla voziti svoj automobil stalno punim gasom i regulisati brzinu kočnicama? To je vrlo čest pristup pumpama za navodnjavanje.

Ako je navedeno da pumpa konstantno radi na najvišem nivou - na primer kada dođe do ugaonog dela - energija je uzaludno potrošena. Promenljivi zahtevi za optimalno korišćenje energije na pivot primeni lako se mogu ispuniti pomoću pumpe varijabilne brzine. Ovo nudi znatne uštede na energiji dok se pritisak održava na neophodnom nivou.

Suočite se sa izazovima moderne poljoprivrede
Kompletni pumpni sistem umesto velikih, izoliovanih pumpi su put napred. Na primer, skupo i dugotrajno korišćenje ventila za smanjenje pritiska kako bi se održao konstanti pritisak može se eliminisati ulaganjem u regulatore pumpe za efektivno upravljanje pritiskom. To dugoročno smanjuje troškove, takođe i servisiranje, i smanjuje potrošnju energije.

Isto se može reći i za korištenje ventila u navodnjavanju prskalicama. Puno bolji pristup bi bio korišćenje pumpe promenjive brzine i senzora pritska na pivotu, koji automatski podešavaju performanse pumpe usklađujući zahteve pivota. To obezbeđuje veću ujednačenost irigacije i umajnuje energetske troškove. Regulator pumpe nudi dodatnu prednost u zaštiti pumpe od rada na suvo i prekida u napajanju strujom, pa tako i produžava životni vek pumpe.

Rast i pad nivoa vode ispod tla i za površinsku vodu u suštini menja specifikacije za pumpni sistem, jer ove promene menjaju napor. Pumpa sa jednom brzinom koja je dimenzionisana da podiže sa najnižeg nivoa vode će trošiti energiju kada je nivo visok. Pumpa promenjive brzine je s druge strane u mogućnosti da prilagodi svoj napor i protok kako bi se kompanzovale promene u nivou vode, smanjujući račune za električnu energiju.

Raspon primena pumpe u poljoprivredom navodnjavanju je velik i raznolik. Ključ uspeha je u korišćenju inteligentnih regulatora pumpe koje su dizajnirane za navedenu primenu.

Dizajniranje modernog sistema za navodnjavanje
Treba da razmišljamo kroz određene primene navodnjavanja na nove načine, a posebno moramo misliti na dizajn sistema za navodnjavanje u određenoj aplikaciji. Pumpe moraju da budu više integrisane sa ostatkom sistema za navodnjavanje. To znači da pumpa mora biti dizajnirana tako da odgovara ostatku opreme za navodnjavanje ili oprema za navodnjavanje mora biti dizajnirana kako bi odgovarala pumpi.

Trenutni pristup jednostavnog instaliranja pumpe koja uvek može da isporuči više nego dovoljno vode završava rasipanjem novca i energije. Vratimo se na našoj metafori pumpe kao motora: Kupovinom predimenzioniranog motora za naknadno postavljanje u vaš automobil biće veoma skupo i ne nudi nikakve garancije za udobnu ili, i u smislu potrošnje goriva, efikasnu vožnju!

Razmislite o ovome u sistemu navodnjavanja, gde pumpa mora da uradi više od jednostavnog isporučivanja vode u cevi kako bi bila efikasna. Na primer, dodavanjem pogona promenjive brzine poboljšava se efikasnost izvlačenja podzemne vode kod direktnog pumpanja u sistem navodnjavanja. Unos i distribucija površinske vode se može poboljšati uz pomoć sistema za povišenje pritiska sa više pumpi, i kroz sistem praćenja i regulacije dodatno štiti pouzdan protok vode kroz zaštitu pumpe od rada na suvo, kvara motora ili nepravilnosti napajanja.

Svi ovi elementi moraju biti u potpunosti integrisani u dizajn kako bi pružili prednosti koje moderan pumpni sistem navodnjavanja može ponuditi poljoprivredniku. Održavanje ispravnog pritiska i protoka u cevima i na mlaznici znači više vode po kWh i uštedu energije, koja je jedna od najviših troškovnih stavki u poljoprivredi.

Ranije smo raspravljali o važnosti održavanja konstantnog pritiska u sistemu pivot navodnjavanja. To postaje vrlo važno ako pivot ima pištolj na kraju, a možda čak i ugaoni deo. Čim se dosegne pištolj na kraju ili ugaoni deo, pritisak u glavnom vodu pivota će pasti, a to će uticati na ujednačenost navodnjavanja.

Rešenje je zameniti glavnu pumpu pivota sa pumpom promenjive brzine, koja će odmah reagovati na pad pritiska pri dolasku do pištolja ili ugaonog dela. U takvoj konfiguraciji moguće je zadržati isti pritisak na svim prskalicama, a time i značajna ujednačenost.

Moderan pumpni sistem nije vezan samo za pumpe. Pogoni promenljive brzine, inteligentna regulacija pa čak i daljinsko upravljanje zahtevaju integraciju svih komponenti u sistem navodnjavanja.

Budućnost: kompletna rešenja, prilagođena primeni
Opisani razvoj pokazuje potrebu za pažljivim razmatranjem celokupnog sistema za navodnjavanje i integrisanje svake komponente, u skaldu sa primenom. To zahteva iskustvo i znanje, i sposobnost praćenja vode od izvora do useva - od unosa vode, preko prerade vode i distribucije do primene navodnjavanja, sve pažljivo praćeno i regulirasano.

Moderna poljoprivreda zahteva šire razumevanje integracije komponenti, a sistem mora da osigura poljoprivredniku mogućnost odgovora na pitanja potrošnje energije i snabdevanja vodom, posebno izdvajajući oblasti gde se može uštedeti, generišući uvećani prihod po hektaru.

Ovo nije vežba koja se može obaviti u izolaciji; svi relevantni lokalni uslovi moraju da se uzmu u obzir, kao što su uslovi tla, usev, topografija i vremenska šema. Kada regulacija pumpe uključuje nadzor i inteligentno upravljanje to je put ka napred.

Uštede energije su tu da se naprave - i značajne su. Dodatna korist za poljoprivrednika je, osim u nižim operativnim troškovima, da se voda isporučuje sa većom preciznošću do useva, što rezultira boljom žetvom, povećanom profitabilnšću i boljim upravljanjem vodom, osiguravajući održivu poljoprivredu u budućnosti.

Kontakt
Prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Servis

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs