IZJAVA O PRIVATNOSTI - ANKETE

Koji lični podaci se prikupljaju?

Kompanija Grundfos je prikupila kontaktne informacije o Vama i prikuplja i obrađuje više kontaktnih informacija koje izaberete da pružite kada prihvatite ankete kompanije Grundfos. Te informacije mogu uključiti adresu e-pošte, ime i broj telefona Vaše i/ili Vaše kompanije (u daljem tekstu “lični podaci”). Pored toga, Grundfos prikuplja i obrađuje Vaše odgovore u anketi, koji takođe mogu sadržati lične informacije.

 

Grundfos koristi dve vrste anketa:

 

Onlajn anketu na veb lokaciji kompanije Grundfos

Grundfos prikuplja i obrađuje kontaktne informacije koje izaberete da pružite kada
prihvatite onlajn anketu na veb lokaciji kompanije Grundfos. Te informacije
mogu uključiti adresu e-pošte i broj telefona, Vaše i/ili Vaše kompanije (u
daljem tekstu “lični podaci”). Pored toga, Grundfos prikuplja i obrađuje Vaše
odgovore u anketi, koji takođe mogu sadržati lične informacije.

 

Pružanje ličnih podataka povezanih sa onlajn anketama je dobrovoljno. Ako izaberete da ostanete anonimni i ne pružite lične podatke kada prihvatite onlajn anketu
kompanije Grundfos, lični podaci se neće čuvati niti obraditi. Na Vama je da li
želite pružiti lične podatke kompaniji Grundfos. Međutim, u obavezi ste da
pružite lične podatke ako želite da Vas kompanija Grundfos kontaktira u vezi Vaših
odgovora u anketi i ako želite brzu podršku kompanije Grundfos.

 

Poziv preko e-pošte

Ako prihvatite anketu nakon poziva preko e-pošte, kompanija Grundfos je već prikupila Vaše kontaktne podatke. Kompanija Grundfos će Vaše odgovore u anketi koji mogu sadržati dodatne lične podatke takođe prikupiti i obraditi.

Na Vama je da odlučite da li želite učestvovati u anketi i pružiti odgovore kompaniji Grundfos.

 

Svrha prikupljanja ličnih podataka

Grundfos koristi lične podatke u svrhu slanja i sprovođenja anketa za klijente, sa ciljem razvijanja poslovanja u skladu sa potrebama klijenta i u svrhu brze reakcije na posebne potrebe klijenta i davanja brze podrške. Kada ispunite anketu, vaše inpute u anketi i
lične podatke kompanija Grundfos može koristiti kako bi vam se obratila radi
poboljšanja Vašeg iskustva u odnosu na uslugu.

 

Pravna osnova za prikupljanje ličnih podataka

Obrada ličnih podataka je neophodna kako bi se ispunili ili zaštitili legitimni interesi kompanije Grundfos. Grundfos smatra da ovaj interes ne znači nepoštovanje interesa ili osnovnih prava koja klijenti koji popune anketu mogu imati, a koji zahtevaju zaštitu
ličnih podataka  (Član 6, st. 1, dok. f Opšteg propisa o zaštiti podataka (Propis (EU) 2016/679)). Legitiman interes i cilj kompanije Grundfos je da razvije svoje
poslovanje u skladu sa potrebama klijenta i da pruži brzu podršku, a time bude
u mogućnosti da klijentu pruži najbolje moguće iskustvo. Smatra se da taj cilj
i interes ne znači nepoštovanje interesa, osnovnih prava i sloboda klijenata
koji učestvuju u anketi. Posebno se uvažava činjenica da klijent može odbiti poziv
za učešće u anketi i činjenica da je anketa u osnovi takođe u interesu klijenta čiji se podaci obrađuju, jer se anketa koristi za poboljšanje iskustva klijenta.

Vaši lični podaci se mogu obraditi u druge svrhe isključivo u slučaju da postoji neophodnost kako bi se ispunile pravne ili regulatorne obaveze (npr. prenos u sud ili organe tužilaštva), pod uslovom da ste pristali na takvu obradu ili ako je obrada zakonita na osnovu važećeg zakona. Ako se obrada preduzima iz drugih razloga, možemo Vam pružiti dodatne informacije.

 

Gde se lični podaci skladište?

Vaši lični podaci se skladište u serveru kompanije Qualtrics koji kontroliše isključivo kompanija Grundfos, a nalazi se u Irskoj i Microsoft Azure data lake okruženju kompanije Grundfos, koje se nalazi u Irskoj.

 

Detalji o kontroloru podataka i primaocima ličnih podataka

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danska, adresa e-pošte ecss@grundfos.com i Vaše lokalno Grundfos preduzeće, (zajednički pod nazivom “Grundfos”) jesu zajednički kontrolori podataka i snose odgovornost za bezbednost i obradu Vaših ličnih podataka u skladu sa određenom svrhom pomenutom iznad. Pogledajte vezu za pregled lokalnih Grundfos preduzeća.

 

Grundfos može podeliti Vaše lične podatke sa trećim stranama koje deluju kao obrađivači podataka kompanije Grundfos radi obrade ličnih podataka u svrhu pomenutu iznad. Koriste se sledeći obrađivači podataka:

  • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B,
    Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irska: Microsoft pruža IT infrastrukturu.

  • SAP DANMARK A/S, Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Danska: SAP pomaže kompaniji Grundfos u obradi podataka klijenata i obezbeđuje sistem za obradu.
  • Druge lokalne kompanije unutar Grundfos Grupe koje će pružiti pomoć gore navedenim sistemima, svojom IT podrškom.
  • Drugi primaoci, obično konsultanti, koji pomažu IT podrškom za gore navedene sisteme i pomažu u obradi Vaših ličnih podataka u ime kompanije Grundfos u gore navedenim sistemima.

 

Druge ovlašćene treće strane mogu imati potrebu za pristupom ili čuvanjem ličnih podataka ako to zahteva ili dozvoljava važeći zakon (npr. državni organi, sudovi, spoljni savetnici i slične treće strane koje predstavljaju državne organe).

 

Prenos ličnih podataka

U određenim slučajevima, Vaši lični podaci se mogu preneti izvan EU/EEP. Grundfos vodi računa da takav prenos bude izveden u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka. Ovo podrazumeva da bilo koja strana van EU/EEP koja dođe u posed Vaših ličnih podataka mora obezbediti odgovarajući nivo zaštite, na primer ulaskom u ugovorne klauzule po standardima EU ili primenom i poštovanjem obavezujućih korporativnih propisa, gde je to primenljivo. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi ovoga, slobodno kontaktirajte Grundfos – pogledajte kontaktne informacije ispod, u poglavlju
„Kako možete pristupiti, svojim ličnim podacima?/Dalja prava“.

 

Period zadržavanja

Grundfos će čuvati vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispune
gore navedene svrhe, što podrazumeva da će Grundfos čuvati vaše lične podatke tokom 24 meseca nakon završetka ankete. Neki od Vaših ličnih podataka mogu biti sačuvani za duži period, u anonimnoj formi koja ne omogućava Vašu identifikaciju.

Međutim, neki od Vaših ličnih podataka se mogu čuvati u računovodstvene svrhe ili radi odbrane pravnih zahteva. Ovi lični podaci će biti čuvani do isteka zakonski obavezujućeg perioda.

 

Kako možete pristupiti svojim ličnim podacima?/Dalja prava

 

Po važećem zakonu, Vi imate različita prava (pod uslovima postavljenim u važećem zakonu).

 

Pravo pristupa: Imate pravo da od nas pribavite potvrdu da li je
ili nije, došlo do obrade Vaših ličnih podataka i ako je to slučaj, zatražite
pristup ličnim podacima. Pristup informacijama podrazumeva – između ostalog –
svrhu obrade, kategorije odnosnih ličnih podataka i primaoce ili kategorije
primaoca kojima su lični podaci otkriveni ili će biti otkriveni. Međutim, ovo
nije apsolutno pravo i interesi drugih osoba mogu ograničiti vaše pravo
pristupa.

Imate pravo da pribavite kopiju ličnih podataka koji prolaze kroz obradu. Za dalje kopije koje zatražite, možemo naplatiti razumnu naknadu na osnovu administrativnih
troškova.

Pravo na ispravku: Imate pravo da od nas dobijete ispravku netačnih
ličnih podataka koji se tiču Vas. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo
dopune nepotpunih ličnih podataka, uključujući i davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje ("pravo da budete zaboravljeni"): Pod određenim okolnostima, imate pravo na brisanje Vaših ličnih podataka i mi smo u obavezi da takve lične podatke
obrišemo.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim okolnostima, imate pravo na ograničenje obrade Vaših ličnih podataka. U ovom slučaju, odnosni podaci će biti označeni i možemo ih obraditi samo u određene svrhe.

Pravo na žalbu: Pod određenim uslovima, Vi imate pravo da se usprotivite
obradi Vaših ličnih podataka od strane kompanije Grundfos, u bilo koje vreme,
po osnovu Vaše posebne situacije. Od kompanije Grundfos se može zatražiti da
prekine obradu Vaših ličnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim okolnostima, imate pravo da dobijete Vaše lične podatke, koje ste nam pružili, u strukturiranom, opšte korišćenom, mašinski čitljivom formatu i imate pravo da prenesete te podatke drugom entitetu bez našeg protivljenja.

 

Ako želite da saznate više ili želite da iskoristite jedno ili više gore navedenih
prava, slobodno kontaktirajte Grundfos Holding A/S slanjem e-pošte na
ecss@grundfos.com. Neke lokalne Grundfos kompanije imaju službenika za zaštitu podataka koga takođe možete kontaktirati. Pogledajte ovu vezu radi pregleda službenika za zaštitu podataka.

 

Ulaganje žalbi

U slučaju žalbe, imate pravo da podnesete žalbu koja se tiče obrade Vaših ličnih podataka i nadležnom nadzornom organu.

 

Promena Izjave o privatnosti

Zadržavamo pravo na promenu ili dopunu ove Izjave o privatnosti u bilo koje vreme. U meri u kojoj se promena Izjave o privatnosti smatra materijalnom i značajnom, o ovome ćete biti obavešteni, na primer, na veb lokaciji kompanije Grundfos.