Šta je NPSH kriva i koji je njen značaj?

NPSH kriva prikazuje minimalni potrebni pritisak na ulazu (izražen u m) koji omogućava pumpi da pumpa u skladu sa radnom krivom i kako bi se sprečilo isparavanje pumpane tečnosti kao i kavitacija unutar pumpe.

Pri datom protoku, NPSH vrednost prisutna na ulaznim otvorima pumpe mora uvek biti najmanje 0.5 m veća od potrebne NPSH vrednosti:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m sigurnosne granice