Šta je kavitacija?

Kavitacija je pojava pri kojoj dolazi do formiranja i naglog kolapsa parnih mehurova u hidrualicnom delu pumpe. Ovaj proces se dešava na mestima unutar hidraulike pumpe gde pritisak fluida padne ispod pritiska pare pumpanog medijuma. Pritisak pare tečnosti je pritisak pri kom tečnost počinje da ključa ili isparava. Kavitacija, koja može oštetiti pumpu, se javlja kada neto pozitivna usisna visina vodenog stuba (NPSHR) koja je potrebna pumpi, nije na raspolaganju.

Kako bi se kavitacija izbegla, minimalni pritisak na usisu pumpe mora biti jednak  ili veci od NPSHA (raspoloziva  neto pozitivna usisna visina (NPSHA)) . Mora se obezbediti da pritisak na usisnom otvoru uvek bude veći od pritiska pare tečnosti na datoj temperaturi medijuma odnosno NPSHA.  

Napomena: Ako se pojavljuje kavitacija u pumpi, regulacioni  ventil na potisnoj strani se mora prigušiti kako bi se smanjio protok a time NPSH vrednost potrebna pumpi. Međutim, mora se obezbediti da protok ostane dovoljno visok kako bi efikasno hladio i podmazivao pumpu.